علمی

یک بذر خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

یک بذر خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

 یک بذر خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ مجموعه: گیاهان،حیوانات و آکواریوم بذر گیاه نقش برجسته و تعیین کننده

}